PW Zorg

Dé Thuisboerderij 

Indicatie en bekostiging

Voor de bekostiging van de zorg en/of begeleiding is een indicatie en financiering nodig. Voor uw kind/familielid is het verkrijgen van de juiste zorg en/of begeleiding belangrijk. PW Zorg adviseert en begeleidt u zo nodig bij het aanvragen van de indicatie. 

De zorg bij PW Zorg is in te kopen met PGB (Persoons Gebonden Budget) en ZIN (Zorg In Natura).

Het Centrum Indicatiestelling Zorg en de zorgzwaartepakketen

De zorg- en dienstverlening voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking wordt voor een belangrijk deel betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen, is het nodig dat uw kind/familielid een indicatie heeft.
 
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie vast en bepaalt hoeveel en welke zorg en/of begeleiding nodig is. Bij wonen en instellingszorg is de indeling gebaseerd op de  zorgzwaartepakketten (ZZP). Er is sprake van een andere indeling van benodigde zorg als uw kind/familielid thuis woont en bijvoorbeeld deelneemt aan activiteiten of werkt in een dagactiviteitencentrum. De bekostiging is dan gebaseerd op een functiegerichte indicatie. Hierbij onderzoekt het CIZ welk soort zorg en/of begeleiding uw kind/familielid nodig heeft.

In de Wlz kunt u zorg/begeleiding krijgen als het gaat om persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging of kortdurend verblijf. Deze indeling in klasse en uren is verschillend per functie. Hier vindt u de meest recente tarieventabel (PGB 2016), welke afkomstig is van de website van Zorginstituut Nederland.

Een beperkt deel van de zorgverlening wordt bekostigd door de gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Indien deze bekostigingsvorm voor u aan de orde is, dan kunt u met ons contact opnemen.


Aanvragen indicatie

De indicatie bij het CIZ vraagt u aan met het aanvraagformulier, PW Zorg adviseert u hierbij. Uiterlijk zes weken na het insturen van uw aanvraag ontvangt u het indicatiebesluit van het CIZ. Hiermee is duidelijk welke Wlz-zorg uw kind/familielid ontvangt. Het zorgkantoor in uw regio ontvangt hier een afschrift van.


Wat zit er in de Wlz-bekostiging?

Uw kind/familielid ontvangt de zorg en/of begeleiding van PW Zorg. In de Gebruikersgids verstandelijke beperking vindt u naast algemene informatie ook specifieke informatie per zorgzwaartepakket. Bij het tijdelijk of permanent wonen geeft de brochure Zorginstituut Nederland een goed overzicht. Deze brochure heet: Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling. Beide publicaties dienen als uitgangspunt bij de bekostiging van de zorgverlening.


Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage als u in een Wlz-instelling woont en zorg krijgt. U betaalt ook een eigen bijdrage als u gebruik maakt van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. Het CAK stelt met deze gegevens uw eigen bijdrage vast. Op de website van het CAK kunt u deze ook zelf berekenen.